vzw Tennisclub Driehoeven* wil tennis en padel aanbieden voor alle leeftijden op verschillende niveaus, zowel voor starters als recreatieve of competitieve spelers. Wij willen een jeugdvriendelijke, toegankelijke en familiale tennisclub zijn, waar iedereen welkom is. vzw Tennisclub Driehoeven* voorziet kwalitatieve tennislessen voor verscheidene doelgroepen.


1. Het lidmaatschap

1.1. Het lidgeld

Het bedrag van het lidgeld, Tennis Vlaanderen-aansluiting inbegrepen, wordt jaarlijks bepaald door het bestuur van TC Driehoeven. Het lidgeld geeft recht op het gebruik van de terreinen vanaf begin april tot half oktober, inclusief verlichting op bepaalde uren, het gebruik van de sanitaire voorzieningen en deelnames aan activiteiten (mits eventuele betaling van deelnemersgeld) Door het betalen van het lidgeld gaan leden akkoord met het huishoudelijk reglement.

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstal en schade aan persoonlijke bezittingen in de kleedkamers, op de pleinen of waar dan ook.

1.2. Grensoverschrijdend gedrag

Het is elk aangesloten lid verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals o.a. pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik. Een aangesloten lid, dat grensoverschrijdend gedrag vertoont, kan door het bestuur worden uitgesloten uit de club.

De leden volgen de regels van de fair-play, de sportiviteit en beleefdheid zowel bij tennisactiviteiten als bij andere activiteiten.

1.3. Verwerking van persoonsgegevens

vzw Tennisclub Driehoeven* stelt alles in het werk om GDPR compliant te zijn. De club respecteert de privacy van al haar leden, medewerkers en bezoekers en ziet er op toe dat persoonsgebonden gegevens correct worden behandeld.

vzw Tennisclub Driehoeven* verwerkt o.a. de volgende persoonsgegevens: telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer, foto, video en URL.


2. Terreinreservatie

Elk lid mag enkel reserveren onder zijn/haar naam via het reserveringssysteem van Tennis Vlaanderen. De spelers dienen op het door hun gereserveerde plein te spelen.

Een gereserveerd uur mag door andere spelers ingenomen worden indien na 15 minuten het terrein nog niet bezet is.

Het bestuur kan ten allen tijden bepaalde terreinen voorbehouden voor clubactiviteiten, competitie, lessen, onderhoud, …

Leden die niet over een pc, smartphone,… beschikken kunnen steeds laten reserveren door de kantine-uitbater of door een bestuurslid dat over de nodige rechten beschikt.


3. Gebruik van de accommodatie

Elke speler moet de terreinen en de accommodatie in goede staat houden.

3.1. Terreinen

De tennisterreinen mogen enkel betreden worden met tennisschoenen met fijn profiel, geschikt voor gravelterreinen. Bij het verlaten van de pleinen dient men de schoenen goed af te borstelen alvorens het clubhuis te betreden.

Bij droog weer maken de spelers vóór aanvang van elke wedstrijd gebruik van de sproei-installatie. Na regen mogen de terreinen enkel worden gebruikt wanneer de ondergrond voldoende hard is. De spelers zijn verplicht na elke speelbeurt de terreinen te borstelen en bij warm weer te sproeien.

Afval wordt niet op het terrein achtergelaten maar wordt gegooid in de vuilbakken.

3.2. Sanitair

De sanitaire voorzieningen dienen steeds netjes achtergelaten te worden. Glazen worden niet meegenomen naar de kleedkamers en toiletten.

Elke beschadiging aan terreinen of accommodatie wordt onmiddellijk aan het bestuur of aan de kantine-uitbaters gemeld.


4. Gastspelers en niet-leden

Clubleden mogen maximaal 2 keer per seizoen een gastspeler uitnodigen. Gastspelers die niet aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen, spelen op eigen verantwoordelijkheid.

Niet-leden kunnen een terrein huren, hiervoor betalen ze een bijdrage bepaald door het bestuur. Reserveren en betalen kan via de kantine-uitbater. Ook zij spelen op eigen verantwoordelijkheid.

vzw Tennisclub Driehoeven* is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.


5. Tennislessen

vzw Tennisclub Driehoeven* voorziet de mogelijkheid om tegen betaling lessen te volgen. De organisatie van deze lessen ligt volledig in handen van het bestuur in samenspraak met de lesgevers, die lid zijn van vzw tennisclub Driehoeven*. Deze lesgevers worden geacht over de nodige diploma’s te beschikken. Voor deze lesgevers wordt het nodige materiaal ter beschikking gesteld door de club.


6. Activiteiten

vzw Tennisclub Driehoeven* organiseert activiteiten. Het bestuur zal per activiteit bepalen als deze voor leden, ere-leden en/of niet-leden is. Leden kunnen initiatief nemen tot het organiseren van een activiteit na overleg met de raad van bestuur.


7. Naleving intern reglement

Bij niet naleven van het huishoudelijk reglement kan het bestuur passende maatregelen nemen.


8. Klachten- suggesties

Elk lid kan een suggestie of klacht melden bij een lid van de raad van het bestuur.*Met vzw Tennisclub Driehoeven wordt bedoeld: vzw Tennisclub Driehoeven, Grotestraat 77 bus 1.2, 3600 Genk – ondernemingsnummer: 0474.382.854 – RPR Antwerpen, afdeling Tongeren – info@tcdriehoeven.comwww.tcdriehoeven.com.